duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Gouveneurpolder

De Gouverneurspolder, ook wel bekend als de Ochtense Buitenpolder, is gelegen tussen Dodewaard en Ochten op de rechteroever van de Waal. De uiterwaard heeft momenteel vooral een agrarisch karakter, maar wordt tevens gekenmerkt door oude strangen met zachthoutooibos.

In de tichelgaten(1) groeit plaatselijk watergentiaan; een kenmerkende plantensoort voor ondiepe wateren op kleiige bodems. Deze oude strangen(2) en (ondiepe) waterpartijen zijn ontstaan door kleiwinning in de periode van 2002 tot 2012 en hebben een natuurfunctie gekregen. De strang langs de Waalbandijk is niet ontstaan door kleiwinning en dateert al van 1800. Met de natuurontwikkeling wordt vooral een toename aan moeras, struweel en zachthoutooibos beoogd. In korte tijd zijn hiervan de eerste ontwikkelingen op de oeverzones zichtbaar.

De grotere waterpartijen, waaronder de zandwinplas, fungeren als slaapplaats voor (overwinterende) ganzen. De hoogwatervrije terreindelen vormen een belangrijke habitat voor de rugstreeppad. Het gebied is verder aangewezen als belangrijk broedgebied voor de kwartelkoning.

(1) Tichelgat: Een uitgraving in het landschap ten behoeve van het winnen van rivierklei.

(2) Strang (of een hank): Een nevengeul van een rivier binnen een uiterwaard.

 • Initiatiefnemer
 • Delgromij / Wienerberger - Terca Baksteen BV
 • Wijze van samenwerken
 • Private natuurontwikkeling
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 75 ha.
 • Uitvoeringsperiode
 • 2002 - 2012
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 200.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Bouwkeramische industrie
 • Waterstandeffect
 • 3 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 1,7 km
 • Nevengeul
 • 0,5 km
 • Ondiep water
 • 3 ha.
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 12.750 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 1.020 kg per jaar