duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Natuurorganisaties

Arjan Snel - Hoofd Staatsbosbeheer Gelderland

"Staatsbosbeheer zet zich in voor aaneengesloten en veerkrachtige natuur langs de grote rivieren. Natuur waar de rivierdynamiek zijn gang kan gaan of juist laagdynamische rietmoerassen. In bijna heel Nederland neemt de biodiversiteit helaas nog steeds af. Het rivierengebied is de uitzondering, daar neemt in grote delen de soortenrijkdom juist toe. De samenwerking met K3 en Delgromij gaf en geeft een impuls aan die natuurontwikkeling. Samen werken we aan herinrichting van uiterwaarden met mooie resultaten voor natuur en mensen. In onze Millingerwaard geeft de combinatie met kleiwinning extra waarde aan de inrichting van het gebied. Het natuurgebied is een klimaatbuffer die zorgt droge voeten voor mensen achter de dijken. En het is een gebied waar veel te genieten valt voor de bezoeker. In Erfkamerling werken we samen aan de uitbreiding van rietmoeras waar de roerdomp zijn leefgebied vindt. Als de herinrichting klaar is, dan blijven wij en zorgen voor het beheer van de natuur. Zo helpen we samen Nederland veilig en vitaal te houden tegen minder maatschappelijke kosten."

 

Petra Souwerbren – Directeur Natuur en Milieu Gelderland

“Sinds bij Natuur en Milieu Gelderland het prijswinnende ‘Plan ooievaar’ uitkwam, in 1986, is de natuur in en langs onze rivieren er geweldig op vooruit gegaan. Op een slimme manier is gekozen voor een combinatie van ruimte geven aan de rivier (hoogwaterveiligheid) en natuurontwikkeling, met veel ruimte voor recreatie. Met een goed ontwerp is kleiwinning nu veelal geen bedreiging meer, maar juist een uitkomst en economische drager. Ook voor de toekomst biedt dit nog volop kansen.”

 

Fons Mandigers – Gebiedsmanager Natuurmonumenten


“Natuurmonumenten wil de diversiteit en veerkracht van riviernatuur langs de Maas versterken. Natuurlijke landschapsvormende processen en rivierdynamiek krijgen weer meer ruimte langs de Maas. Een goede doorstroom van hoogwater in de uiterwaarden is daarbij ontzettend belangrijk. Door een juiste inrichting en natuurbeheer kunnen de hoogwaterveiligheid van bewoners van het aangrenzende binnendijkse gebied beter geborgd worden. Door rivier verruimende maatregelen wordt de afvoercapaciteit vergroot én ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en landschap. Natuurontwikkeling en kleiwinning zijn hierbij een ijzersterke combinatie”.

 

Hendrike Geessink - Hoofd beleid & planvorming Utrechts Landschap

"In de uiterwaarden spelen vaak meerdere inrichtingsvragen. Met als belangrijkste thema's: waterveiligheid en natuur. Voor beiden is het meestal nodig dat ‘de schop de grond ingaat’: om meer ruimte voor de rivier te maken én om een gunstige uitgangssituatie voor natuurontwikkeling te realiseren. Kleiwinning kan daar prima aan bijdragen, mits het subtiel gebeurt volgens het DNA van de rivier. Bij Utrechts Landschap hebben we daar bijvoorbeeld goede ervaringen mee in de Blauwe Kamer, één van de eerste natuurontwikkelingsprojecten langs de Rijn."  


Jos Rademakers - ARK Natuurontwikkeling

“De tijd dat kleiwinning leidde tot diepe levenloze plassen in het landschap ligt ver achter ons. De bakens werden verzet toen halverwege de jaren negentig ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuur Fonds en de kleiwinners de handen ineen sloegen. Dankzij de winning van klei zijn bijvoorbeeld de Millingerwaard en de uiterwaarden bij Slot Loevestein ingericht. Deze gebieden hebben zich ontwikkeld tot prachtige natuurgebieden met een grote soortenrijkdom en daar is ARK Natuurontwikkeling trots op.”