duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

Terug naar overzicht

Bemmelse Waard

In de Bemmelse Waard is vanaf 1998 in opdracht van de toenmalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) gewerkt aan een inrichtingsplan ten behoeve van riviertechnische verbeteringen en natuurontwikkeling. De kolken(1) bij Doornik en Ronduit hangen duidelijk samen met dijkdoorbraken, maar het overige water is door ontkleiing ontstaan.

Ook rondom het steenfabrieksterrein heeft kleiwinning plaatsgevonden. Deze percelen zijn deels gehercultiveerd om na kleiwinning het agrarisch gebruik te kunnen voortzetten. Naast ontkleiing vindt sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw eveneens ontzanding plaats in het gebied ter hoogte van de voormalige stroomgeul.

Op een deel van de percelen aan de westzijde van de Bemmelse Waard (Ambtswaard) worden maatregelen getroffen ten behoeve van weidevogels, bestaande uit vernatting en het verwijderen van begroeiing.

(1) Kolken: Een kolk is een diep gat ontstaan door rondkolkend water.

 • Initiatiefnemer
 • Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied | Wienerberger / K3Delta
 • Wijze van samenwerken
 • Publieke private samenwerking
 • Oppervlakte nieuwe natuur
 • 95 hectare
 • Uitvoeringsperiode
 • 2000 – 2015
 • Hoeveelheid klei
 • Ca. 200.000 m3
 • Toepassing van klei
 • Keramische klei
 • Waterstandeffect
 • 5 cm verlaging
 • Natuurvriendelijke oever (KRW)
 • 5,3 km
 • Nevengeul
 • 1,5 km
 • Ondiep water
 • 27 hectare
 • Reductie stikstof (CO2) in bodem
 • 16.150 kg per jaar
 • Reductie ammoniak (in lucht)
 • 1.292 kg per jaar