duurzame kleiwinning

Geeft bescherming, nieuwe natuur en een hernieuwbare grondstof

terug

Het samenstellen van kantklare kleiproductie depots

Elk kleiproductiedepot wordt samengesteld voor de fabricage van een specifieke baksteen qua kleur, afmeting en hardheid. Om aan de eisen van een kwalitatief goede baksteen te voldoen, wordt er bij de opbouw van een kleiproductiedepot gestuurd op acht eigenschappen. Te weten de percentages grofzand, fijn zand, leem, organisch materiaal, ijzeroxide, kalk, zwavel en de specifieke oppervlakte.

Elke winlocatie geeft klei met specifieke eigenschappen. Voor de productie van de gewenste baksteen moeten hierdoor in de praktijk minimaal vier à vijf kleisoorten in een bepaalde mengverhouding samengevoegd en gehomogeniseerd worden om aan de wensen te voldoen.

Een kleiproductiedepot wordt opgebouwd in lagen van gemiddeld 50 cm dikte. Als een soort lasagne worden de verschillende soorten benodigde klei aangevoerd en over elkaar heen gebracht tot een depot van circa zes meter hoogte (10 à 12 lagen). De aan te voeren en te verdelen hoeveelheden klei per locatie worden bepaald door het van te voren gemaakte aanvoerplan. Daarbij komen alle soorten in de juiste mengverhouding aan bod om rekenkundig aan bij de oplevering van het depot aan alle parameters te voldoen. Dagelijks wordt monsters genomen van de aangevoerde klei. De monsters worden geanalyseerd door het Technisch Centrum voor de Keramische Industrie. De volgende dag zijn de gegevens daarvan beschikbaar. Aan de hand van deze gegevens wordt dagelijks de mengverhouding van de te gebruiken kleisoorten opnieuw berekend een aangepast.

Het gehele kleidepot wordt verdeeld in vakken van 15  x 15 meter. Elke vak wordt apart bemonsterd en heeft zijn eigen uitkomst van de analyse. Aan het eind van het werk moet bij elke vak het rekenkundig gemiddelde van de 10 à 12 lagen voldoen aan alle gestelde parameters.

Bij goedkeuring van het kleidepot door de opdrachtgever wordt deze gespit om een homogeen mengsel te krijgen, waarna het de fabriek ingaat. Daar is de klei, na een aantal extra bewerkingen, klaar voor de productie van de gewenste specifieke baksteen.